ปราสาท Franz Kafka

ISBN:

Published:


Description

ปราสาท  by  Franz Kafka

ปราสาท by Franz Kafka
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | | ISBN: | 7.39 Mb

ปราสาท (The Castle) ผลงานของ ฟรันซ คาฟคา นำเสนอเรืองราวของชายคนหนึงกับปราสาทหลังหนึง ชายผูนีเปนใคร มาจากไหน ไมมีใครรู...แตการมาเยือนของชายแปลกหนาคนนีทำใหหมูบานแหงหนึงซึงวิถีชีวิตชาวบานออกจะเรียบๆ นิงๆ จนแทบจะเงียบเหงา แปรเปลียนเปนความตืนตัวMoreปราสาท (The Castle) ผลงานของ ฟรันซ์ คาฟคา นำเสนอเรื่องราวของชายคนหนึ่งกับปราสาทหลังหนึ่ง ชายผู้นี้เป็นใคร มาจากไหน ไม่มีใครรู้...แต่การมาเยือนของชายแปลกหน้าคนนี้ทำให้หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งวิถีชีวิตชาวบ้านออกจะเรียบๆ นิ่งๆ จนแทบจะเงียบเหงา แปรเปลี่ยนเป็นความตื่นตัว มีชีวิตชีวา และต่างเฝ้ามองความเคลื่อนไหวของเขาอย่างไม่คลาดสายตา เพราะการมาเยือนครั้งนี้ไม่ธรรมดา มันเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับปราสาท...สถานที่ที่อยู่ใกล้ตา ทว่าไกลเกินเอื้อมเหลือเกินในความรู้สึกของชาวบ้านเหล่านั้น อยากรู้ไหมว่าชายผู้นี้ได้ทำอะไร หาคำตอบได้ในเล่มค่ะ เชื่อว่าขณะอ่านวรรณกรรมสุดคลาสสิกเล่มนี้ คุณจะไม่มีเวลาตั้งคำถามระหว่างที่อ่านเลยว่า นั่นคืออะไรหมายความว่ากระไร และผู้เขียนต้องการจะบอกอะไร ต่อเมื่อคุณอ่านจบแล้วเท่านั้น จึงจะมีเวลาได้ทำเช่นนั้นค่ะEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ปราสาท":


coleccionandoprincipios.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us